საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შშმ პირებზე ადაპტირება

სიახლეები

ბეჭდვა

გამოვლენილი დარღვევების გამო, შპს „ამბიკონ სტილსს“ საქმიანობის უფლება აღარ აქვსქუთაისში მოქმედ შპს „ამბიკონ სტილსზე“ გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ძალადაკარგულად გამოცხადდა.

შპს „ამბიკონ სტილსის“ კუთვნილი მეტალურგიული ქარხნის ინსპექტირება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ არაერთხელ განხორციელდა. ინსპექტირების საფუძველზე გამოვლენილია არაერთი დარღვევა. კომპანია საქმიანობას ახორციელებდა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების პირობებისა და გადაწყვეტილებით დადგენილი ტექნოლოგიური ციკლის დარღვევით, ასევე აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების გამოყენების გარეშე და არ გააჩნდა ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის დადგენილი ნორმები, რაც საფრთხეს უქმნიდა გარემოს და ადამიანების ჯანმრთელობას.

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ შედგენილი ოქმების საფუძველზე, შპს „ამბიკონ სტილსი“ ქუთაისის სასამართლომ არაერთხელ სცნო სამართალდამრღვევად: 2019 წელს სასამართლოს დადგენილებით კომპანიას 5 ათასი ლარის ოდენობის ჯარიმის, ასევე ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ნორმების გარეშე საქმიანობის შედეგად გამოანგარიშებული გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება დაეკისრა. 2021 წელს სასამართლომ „ამბიკონ სტილსი“ 15 ათასი ლარით დააარიმა, 2022 წელს კი - 45 ათასი ლარით. ასევე კომპანიას უდგინდებოდა გონივრული ვადა დარღვევების აღმოსაფხვრელად. კომპანიას ადმინისტრაციული მიწერილობით განსაზღვრულ ვადებში დარღვევების აღმოფხვრაზე არ უზრუნია. შესაბამისად, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ კომპანიაზე გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება ძალადაკარგულად გამოაცხადა.

აღსანიშნავია, რომ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი უწყებები აქტიურად თანამშრომლობენ ბიზნესსექტორთან, რათა მათ შეძლონ ეფექტიანი ოპერირება, რაც ქვეყნის ეკონომიკის წინსვლისთვის მნიშვნელოვანია. თუმცა, ამავდროულად, კომპანიები ვალდებული არიან შეასრულონ კანონით განსაზღვრული მოთხოვნები, საქმიანობის პროცესში გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების მაქსიმალურად შემცირებისთვის.

ეფექტიანი გარემოსდაცვითი კონტროლის განხორციელების გზით, გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან დაცვა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შენარჩუნება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტისთვის პრიორიტეტია. შესაბამისად, დეპარტამენტის უფლებამოსილი პირები, რეგულარულად აკონტროლებენ ქვეყანაში მოქმედ საწარმოებს და გამოვლენილ თითოეულ სამართალდარღვევაზე შესაბამის რეაგირებას ახდენენ.

ყველა სიახლე
შემოგვიერთდით: